Algemene Ledenvergadering 20 september 2018

Zoals reeds eerder bekend gemaakt, zal de algemene ledenvergadering (ALV) plaats vinden op donderdag 20 sep. 2018, aanvang 20.00 uur in Sporthal Aan De Bron. Ik roep de leden van HV Rapiditas hierbij op, om deel te nemen aan deze vergadering.

Om u zelf goed te kunnen voorbereiden, vind u op de website een agenda, machtigingsformulier om een ander te kunnen laten stemmen, de notulen van de ALV 2017 en het meerjarenplan.

Graag tot 20 sep.

Machtigingsformulier:

Downloaden (PDF, 180KB)

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 SEP. 2018

1. OPENING

2. VASTSTELLEN AGENDA

3. VASTSTELLEN NOTULEN ALV 28 SEP. 2017

4. TERUGBLIK AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR

5. JAARREKENING 2017-2018

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE COMMISSIE

7. PAUZE

8. STAND VAN ZAKEN MEERJARENPLAN

9. NIEUWE STATUTEN

10.PARTICIPATIEBELEID

11.BEGROTING 2018-2019

12.BESTUURSVERKIEZING

13.RONDVRAAG

14.EINDE

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HV RAPIDITAS Gehouden d.d. 28 september 2017 te Weert ==============================================

1. Opening, vaststellen agenda en vaststellen notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 17 november 2017

Aanwezig namens het bestuur: Peter Princen, Herman Wessels, Pascal Peeters, Maigret Vranken, Joyce Gielen en Mara van den Bosch. Manuela Janssen kon helaas niet aanwezig zijn en heeft zich afgemeld.

De plaatsvervangend voorzitter, Peter Princen, heet iedereen van harte welkom op de ledenvergadering. De opkomst is zeer goed te noemen, ongeveer 45 leden zijn aanwezig. Afmeldingen zijn ontvangen van Carla van Gansewinkel, John Carli, Ton Schepens, Cor Steuten en Richard Jacobs.

De agenda wordt aangepast. De cijfers en kascommissie worden na de pauze besproken, het meerjarenplan wordt voor de pauze besproken. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

De notulen van de ALV d.d. 17 november 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Terugblik afgelopen verenigingsjaar Peter blikt terug op afgelopen verenigingsjaar. Als bestuur zijn we positief aan het seizoen gestart met een volledig bezet bestuur van 7 personen. De commissies zijn dit seizoen goed bezet geweest en hebben zeer goed werk verricht. Ook dit jaar zijn vele succesvolle activiteiten georganiseerd, o.a. het jeugdweekend, het oliebollentoernooi en Bospop.

De recreanten zijn dit jaar kampioen geworden. Helaas zijn er verder geen kampioenen geweest. Hier gaan we dit seizoen weer voor!

Dit jaar is het meerjarenplan opgesteld voor Rapiditas. Dit is de rode draad voor de komende jaren.

3. Meerjarenplan HV Rapiditas

Richard Jacobs heeft het bestuur begeleidt in het opstellen van het meerjarenplan. Eerst is onder zijn begeleiding binnen het bestuur gesproken over de missie, visie en kernwaardes van Rapiditas. Vervolgens is in een brainstorm met de leden input opgehaald over welke onderwerpen leven en de leden hebben zich uitgesproken over welke onderwerpen opgepakt moeten worden. Dit is verwerkt in het meerjarenplan.

Het meerjarenplan wordt besproken vragen die hierover zijn worden beantwoord. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij sponsering. Vragen worden gesteld over sponsorpakketten en wat we als Rapiditas sponsoren te bieden hebben. Peter geeft aan dat er sponsorpakketten zijn (inclusief flyers) en dat binnenkort een sponsoravond wordt georganiseerd. Wanneer iemand een sponsor op het oog heeft kan dit samen met de sponsorcommissie opgepakt worden.

Het meerjarenplan wordt vastgesteld.

4. Cijfers verenigingsjaar 2016/2017 en begroting 2017/2018, verslag kascommissie en benoeming kascommissie

Peter ligt de resultatenrekening 2016/2017 toe. De inkomsten worden toegelicht. Wat positief opvalt zijn de kantine inkomsten, deze zijn hoger dan verwacht. Ook heeft de vereniging een mooie bijdrage vanuit de stichting gekregen vanwege een goed Bospop jaar.

Vervolgens ligt Peter de uitgaven toe. Hier zitten geen bijzonderheden in, anders dan dat de vrijwilligersbijdrage nog een stelpost is.

Het resultaat is positief, het is dus financieel een mooi jaar geweest. Dit is een goede stap in het creëren van een gezonde financiële buffer. Dit is terug te zien in de balans welke ook aan de leden gepresenteerd wordt.

De begroting 2017/2018 wordt gepresenteerd. Het meerjarenplan is verwerkt in de begroting, de begroting groeit ligt ten opzichte van vorig seizoen. Er is wederom een positief resultaat begroot.

De contributie bedragen voor 2017/2018 worden gepresenteerd. De bedragen van 2016/2017 zijn voor het prijsindexcijfer gecorrigeerd. De contributie van de recreanten wordt verlaagd omdat ze niet meer gaan trainen. De administratiekosten voor inschrijving worden afgeschaft. De leden zijn akkoord met de gepresenteerde contributiebedragen.

Marleen Smolenaers leest het verslag van de kascommissie voor. De controle is verricht door Marleen Smolenaers en Ton Schepens. De resultatenberekening en balans is akkoord bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Ton Schepens treedt af als lid van de kascommissie. Ralf Baten treedt toe tot de kascommissie. Marleen Smolenaers en Ralf Baten voeren komend jaar de kascommissie uit.

5. Participatiebeleid

Er zijn een aantal wijzigingen in het participatiebeleid. Pascal ligt deze toe:

* De kantinediensten vormen geen onderdeel meer van het participatiebeleid. Wel wordt van ieder team verwacht dat het team minimaal een kantinedienst te draait.

* Als je een nieuw lid aandraagt voor de club van 50 telt in het eerste jaar het volledige bedrag dat dit nieuwe lid bijdraagt volledig mee voor de participatiepot.

De bedragen blijven gelijk aan vorig seizoen.

Er wordt een vraag gesteld over de hoogte van deze bedragen, waarom is specifiek voor deze bedragen gekozen? Herman geeft aan dat het participatiebeleid ontstaan is om het negatieve financiële resultaat om te buigen naar een positief financieel resultaat. De hoogtes van de bedragen zijn gebaseerd op een kosten baten analyse. De leden willen graag een verdere toelichting op deze bedragen. Het bestuur neemt dit mee terug en komt hier op terug.

Ook wordt aangegeven dat er geen grondslag is in de statuten voor het vragen van een participatiebijdrage. Het bestuur geeft aan de statuten aan te passen.

6. Bestuursmutaties

Manuela Janssen stopt als secretaris. Peter bedankt haar voor haar inzet de afgelopen jaren. Ook Peter geeft aan te stoppen. Dit betekent er vanaf heden geen voorzitter en geen penningmeester is. Met spoed dient er een voorzitter en een penningmeester gezocht te worden.

7. Rondvraag

Frank Goeden geeft een toelichting op het Bospop resultaat. Rapiditas had dit jaar meer vrijwilligers nodig dan Rapiditas zelf kon leveren. Daarom zijn andere verenigingen benaderd om vrijwilligers te leveren. Het nadeel hiervan is dat wij hiervoor een financiële vergoeding hebben moeten afdragen. Dit beïnvloedt onze inkomsten negatief. De Bospop commissie en het bestuur van de stichting verzoekt dan ook iedereen met klem om zich komend jaar als vrijwilliger op te geven voor Bospop en deze datum nu alvast in zijn agenda te zetten (derde weekend van juli). De doelstelling is om Bospop volgend jaar weer volledig met eigen vrijwilligers te draaien.

Marco Knippenberg geeft aan dat het belangrijk is om duidelijk te maken naar leden wat voor behoefte er is aan vrijwilligers en wat deze vrijwilligers zouden moeten doen. Hier is behoefte aan.

Verder geeft Marco aan dat bij een andere vereniging met bonnen gewerkt wordt (i.p.v. een participatiebeleid). Het bestuur neemt dit mee.

Iris Minten vraagt wanneer het bestuur terug komt op het participatiebeleid. Peter geeft aan dat in het lopende seizoen de statuten aangepast worden maar dat dit een ingewikkeld proces is. Hier wordt de nodige tijd en aandacht aan besteedt.

Peter sluit de vergadering

 

Geplaatst in Clubnieuws!