Gedragscode, VOG & AVG

Gedragsregels

HV Rapiditas wil een ambitieuze en ook gezellige handbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten. Hier hoort aangepast gedrag, op basis van algemene waarden en normen, als vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil HV Rapiditas vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

 

Privacy policy

HV Rapiditas houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  •  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in  dit Privacy policy;
  •  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  •  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  •  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  •  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  •  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HV Rapiditas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via rapiditas@handbal.nl.

 

Privacy policy : klik hier

Verklaring omtrent gedrag : klik hier

Gedragscode:  klik hier

Klachtenregeling HV Rapiditas: klik hier