Word Lid

Wij heten nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging. Voordat u zich aanmeldt als lid van de vereniging bestaat de mogelijkheid drie trainingen gratis mee te doen. Dit kan in overleg met de trainer van het betreffende team. 

Indien u lid wilt worden van HV Rapiditas, is dit uitsluitend mogelijk via een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u afhalen bij de ledenadministratie of Aanmeldformulier HV Rapiditas downloaden 

Dit volledig ingevulde formulier dient vervolgens samen met een pasfoto ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat. Nieuwe leden worden verzocht de vereniging te machtigen* om de contributie automatisch af te boeken van een bank- of gironummer. 

De contactgegevens van het wedstrijdsecretariaat zijn: 

Ton Schepens
Boshoverweg 50
6002 AN Weert 

E-mail: ledenadministratie@hvrapiditas.nl 

Contributie 

Leden van HV Rapiditas betalen contributie per seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni en hierbij gelden onderstaande afspraken:  

  • Het is alleen nog mogelijk om de contributie te voldoen via een automatische incasso.  
  •  De peildatum voor de contributie is de start van het seizoen: 1 juli  
  • De contributie moet per halfjaar worden betaald. De inning vindt plaats via automatisch incasso in oktober en februari. 
  • Opzegging lidmaatschap dient vóór 1 juli te geschieden. Reglementair blijft men, indien na 1 juli wordt opgezegd, nog maximaal één jaar lid. Over dit jaar dient dan ook contributie betaald te worden. 
  • Iemand die om welke reden dan ook niet kan spelen en trainen kan in speciale gevallen ontheffing krijgen van contributieplicht. Hij of zij moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. De uitspraak van het bestuur is bindend. Het feit dat er gedurende de vakantiemaanden geen trainingen en wedstrijden zijn, is uiteraard geen reden om geen contributie te moeten betalen. 

Contributie bedragen seizoen 2018– 2019 (1 juli 2018 t/m 30 juni 2019): 

Leeftijd  Contributie per seizoen 
Mini F-jeugd € 98,00 
F en E-jeugd € 138,00 
10 t/m 12 jaar  € 155,00 
13 t/m 15 jaar  € 164,00 
16 jaar  € 205,00 
17 en 18 jaar  € 238,00 
19 jaar en ouder  € 280,00 
Recreanten  € 140,00 

Heb je vragen met betrekking tot contributie, neem dan contact op met de penningmeester.  

Afmelden als lid van HV Rapiditas
Wilt u zich afmelden als lid of overschrijving aanvragen naar een andere handbalvereniging? Jammer om te horen maar wij hopen dat u een prettige tijd heeft gehad als lid van H.V. Rapiditas. Wanneer u het lidmaatschap wenst op te zeggen dan kan dit uitsluitend via een schriftelijk verzoek aan het wedstrijdsecretariaat (vóor 1 juli).  

Bankrekening: NL 24 RABO 0176 9942 62 t.n.v. HV Rapiditas